Algemene voorwaarden

Wij zorgen goed voor onze cliënten en bedanken u voor uw instructies. Wij verheugen ons op (verdere) samenwerking met u en helpen u om uw commerciële en zakelijke belangen op de meest efficiënte manier te bereiken. We zullen uw aanhoudende instructies behandelen als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten geleverd door medewerkers van Billiet & Co aan cliënten van Billiet & Co:

1. Uw instructies accepteren

1.1

"BILLIET & CO" is de handelsnaam van BILLIET-LEGAL BV, een Belgische advocatenvennootschap met Belgisch ondernemingsnummer 0705.814.362 en maatschappelijke zetel te Louizalaan 146, 1050 Brussel, Belgiƫ.

1.2

Verwijzingen in deze Algemene Voorwaarden naar "wij", "ons", "onze" en "de firma" verwijzen naar BILLIET & CO.

1.3

Uw opdrachten worden door BILLIET & CO aanvaard zoals gespecificeerd in onze huidige opdrachtbevestiging. Onze opdracht wordt beheerst door de bepalingen van onze opdrachtbevestiging en deze voorwaarden. Wij zijn niet verplicht werkzaamheden te verrichten die buiten onze opdrachtomschrijving vallen. In geval van tegenstrijdigheid tussen onze opdrachtbevestiging en deze voorwaarden, prevaleert onze opdrachtbevestiging.

2. Belangenverstrengeling

2.1

Door uw instructies te aanvaarden, hebben wij ons ervan vergewist dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Heel af en toe kan er een belangenconflict ontstaan of aan het licht komen tijdens de voortgang van een zaak. Wanneer wij van mening zijn dat er sprake kan zijn van een belangenconflict, stellen wij u daarvan onmiddellijk op de hoogte. Het is mogelijk dat we ons in dergelijke omstandigheden uit de zaak moeten terugtrekken in overeenstemming met onze professionele verplichtingen.

2.2

Wanneer we samen met een of meer cliƫnten aan een zaak werken, zijn de rechten en verplichtingen van de gezamenlijke cliƫnten hoofdelijk.

2.3

Wij treden op voor een groot aantal cliƫnten, waarvan sommige actief zijn in dezelfde bedrijfstak of sector. Sommige cliƫnten die wij vertegenwoordigen kunnen commerciƫle of juridische belangen hebben of ontwikkelen die tegengesteld zijn aan die van andere cliƫnten. Door ermee in te stemmen ons onder deze voorwaarden te instrueren, aanvaardt u dat dit ons er niet van zal weerhouden op te treden voor huidige of toekomstige cliƫnten die in dezelfde sector als u werkzaam zijn of dat in de toekomst kunnen zijn, of die commerciƫle of juridische belangen hebben of ontwikkelen die tegengesteld zijn aan de uwe. U stemt er daarom mee in dat wij voor een andere cliƫnt optreden met betrekking tot elke kwestie of zaak waarbij u een commercieel of juridisch belang hebt. Dit stelt ons niet in staat om op te treden in situaties van daadwerkelijke belangenverstrengeling en heeft geen invloed op onze professionele verplichtingen met betrekking tot toekomstige opdrachten van u of een andere cliƫnt.

3. Derden

3.1

Wanneer wij door een derde partij worden aangesteld als agent voor de juridische cliƫnt, garandeert de agent dat hij bevoegd is om ons onder deze voorwaarden aan te stellen en om ons instructies te geven namens de juridische cliƫnt.

3.2

Wij zijn geen zorgplicht jegens en aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens derden. Als een andere persoon specifiek verzoekt om op ons advies te mogen vertrouwen, zullen wij een dergelijk verzoek in overweging nemen, maar behouden wij ons het recht voor om het af te wijzen.

4. Elektronische communicatie

4.1

We kunnen met u en anderen communiceren via e-mail. Hierbij accepteert u de risico's, inclusief maar niet beperkt tot de risico's van onderschepping van of ongeautoriseerde toegang tot dergelijke communicatie en de risico's van computervirussen. Wij versleutelen, beveiligen met een wachtwoord of ondertekenen digitaal geen e-mails of documenten die door ons worden verzonden, tenzij anders verzocht.

4.2

We nemen commercieel redelijke maatregelen om te controleren op de meest bekende computervirussen.

5. Zorgplicht en vertrouwelijkheid

5.1

Wij streven ernaar om u een professionele dienstverlening van hoge kwaliteit te bieden en wij zullen voldoen aan alle vereisten van onze professionele toezichthoudende instanties met betrekking tot "Client Care". We evalueren de voortgang van uw zaak en de kwaliteit van onze dienstverlening aan u op regelmatige basis en houden u op de hoogte en op de hoogte indien nodig. Daarnaast kunnen we van tijd tot tijd, op eigen kosten, een onafhankelijke beoordeling van onze prestaties en de kwaliteit van onze dienstverlening aan u vragen als onderdeel van ons interne risicobeheerproces. Wanneer externe consultants, bedrijven of organisaties audit- of kwaliteitscontroles uitvoeren op onze praktijk, zijn zij verplicht tot geheimhouding met betrekking tot uw dossiers.

5.2

Onze zorgplicht jegens u met betrekking tot een zaak begint na ontvangst van uw formele instructies om u te adviseren met betrekking tot uw juridische zaken over een dergelijke zaak. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u met betrekking tot voorafgaande uitwisselingen of besprekingen voorafgaand aan de ontvangst van uw instructies om namens u op te treden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons aanvaard als onderdeel van dergelijke uitwisselingen of besprekingen.

5.3

Wanneer wij informatie ontvangen die vertrouwelijk is voor u, zijn wij verplicht om deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Wanneer wij echter namens u een opdracht krijgen van een derde partij, is deze geheimhoudingsplicht niet van toepassing op openbaarmaking aan die derde partij, tenzij en totdat wij rechtstreeks van u een andere opdracht krijgen.

5.4

Wanneer we optreden voor zowel de kredietverstrekker als de koper in een zaak, hebben we de plicht om alle relevante feiten over de aankoop en eventuele zekerheden volledig te onthullen aan de kredietverstrekker.

5.5

Door ermee in te stemmen ons onder deze voorwaarden te instrueren, aanvaardt u dat onze verlening van juridische diensten aan u ons niet verplicht vertrouwelijke informatie die wij momenteel hebben of kunnen verkrijgen met betrekking tot een andere cliƫnt of uit hoofde van een andere opdracht, aan u bekend te maken of ten gunste van u te gebruiken.

5.6

Er kan ook een plicht tot openbaarmaking van documenten ontstaan in juridische en/of arbitrageprocedures waarbij wij, indien van toepassing, advies zullen geven.

5.7

Wanneer wij in het bezit zijn van documenten en/of informatie ten aanzien waarvan wij een geheimhoudingsplicht jegens u hebben en die relevant kunnen zijn voor een zaak waarvoor wij een opdracht hebben gekregen van een andere cliƫnt, stemt u ermee in dat wij voor die andere cliƫnt in die zaak optreden zonder verdere toestemming van uw kant. In een dergelijk geval zullen wij de regelingen treffen die wij passend achten om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van uw documenten en/of informatie wordt gehandhaafd.

5.8

Onze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie die we aan onze verzekeraars verstrekken op grond van de voorwaarden van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

5.9

De balie van Brussel legt ons een professionele en wettelijke verplichting op om de zaken van de cliƫnt vertrouwelijk te behandelen. Deze verplichting is echter onderworpen aan wettelijke uitzonderingen in bepaalde rechtsgebieden. Door de wetgeving inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn leden van de balie van Brussel in bepaalde rechtsgebieden en omstandigheden wettelijk verplicht om informatie vrij te geven. Als wij voor u optreden en het noodzakelijk wordt om een dergelijke openbaarmaking te doen, zijn wij mogelijk niet in staat om u op de hoogte te stellen van het feit dat dit is gebeurd of van de redenen daarvoor. We zullen ons honorarium niet schenden en we zullen niet aansprakelijk zijn voor kosten, claims of andere verliezen die u lijdt als gevolg van of in verband met onze naleving van onze verplichtingen onder de antiwitwas- en antiterrorismewetgeving, ongeacht of er al dan niet toestemming is gegeven om door te gaan.

5.10

We kunnen bepaalde administratieve of ondersteunende diensten uitbesteden, zoals vertalingen, drukwerk en documentproductie. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er geen inbreuk wordt gepleegd op onze geheimhoudingsverplichtingen tegenover jou.

6. Documentatie

6.1

U hebt het recht om alle documenten die wij in het kader van onze opdracht voor u hebben gemaakt, te gebruiken en te kopiƫren, maar alleen in verband met de opdracht waarvoor ze zijn gemaakt. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de documenten die door ons zijn gemaakt en die op enigerlei wijze verband houden met de reikwijdte van ons werk, blijven ons eigendom. Het staat ons vrij om het intellectuele eigendom ervan te gebruiken voor advies aan andere cliƫnten, mits we onze geheimhoudingsplicht jegens u niet schenden.

6.2

We kunnen adviezen en documenten van raadslieden en anderen in ons computersysteem opslaan om ons in staat te stellen snel en efficiƫnt juridisch advies te geven. We zullen ervoor zorgen dat het systeem veilig is, dat de vertrouwelijkheid wordt gehandhaafd en dat we voldoen aan alle voorschriften inzake gegevensbescherming en de impliciete verplichting tot vertrouwelijkheid bij openbaarmaking van documenten.

7. Betaling van onze vergoedingen en kosten

7.1

Als onze cliƫnt bent u verantwoordelijk voor de betaling van ons honorarium. Tenzij anders vermeld, kunnen wij u tussentijdse facturen of betalingsverzoeken sturen die een eindafrekening zijn van ons honorarium voor het werk dat is gedaan in de periode waarop zij betrekking hebben. Dit zijn geen eindafrekeningen met betrekking tot verschotten die wij namens u hebben gemaakt. Verdere facturen zullen op dezelfde basis worden opgesteld voor volgende perioden en we zullen u een eindafrekening sturen na voltooiing van de werkzaamheden. We kunnen gerechtelijke procedures aanspannen op basis van tussentijdse en eindfacturen die we hebben aangeleverd, zoals van toepassing is in het relevante rechtsgebied.

7.2

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na ontvangst. Als u een vraag heeft over een factuur, neem dan onmiddellijk contact op met Philippe BILLIET.

7.3

Boeteclausule: Wij behouden ons het recht voor om rente te heffen op onbetaalde rekeningen tegen 15% per jaar met een minimum van 250 EUR, en om ons voorschot te beƫindigen of om tijdelijk te stoppen met het werk aan de zaak voor u als een betalingsverzoek onbetaald blijft gedurende 30 dagen nadat het naar u is verzonden.

7.4

Vertragingsrente: Elke laattijdige betaling aan ons geeft automatisch recht op verwijlintresten ten belope van 10% per jaar.

7.5

U moet onze honoraria en kosten betalen zonder aftrek of verrekening en vrij van enige inhouding of aftrek met betrekking tot belastingen of heffingen. Als u wettelijk verplicht bent om belasting in te houden of af te trekken, moet het bedrag van elke factuur worden verhoogd in de mate die nodig is om ervoor te zorgen dat we, na inhouding of aftrek, een nettobedrag ontvangen en behouden dat gelijk is aan het bedrag van het betalingsverzoek.

8. Verschotten en andere kosten

8.1

We brengen kosten in rekening voor verschotten zoals reiskosten, accommodatie, internationale telefoongesprekken en faxen, videoconferenties, koeriers, zegelrecht, griffierechten, indienings- of registratiekosten, zoekkosten, CHAPS, internationale elektronische betalingen en extern fotokopiƫren en printen. Waar van toepassing wordt btw toegevoegd.

8.2

Intern drukwerk (inclusief inbinden), fotokopieƫn en andere administratiekosten worden in rekening gebracht tegen tarieven die gelijk zijn aan die van externe leveranciers.

8.3

In bepaalde jurisdicties is het soms nodig om in contentieuze zaken advocatenhonoraria en verschotten te behandelen die door de ene partij kunnen worden verhaald op de andere en die moeten worden geschat voor overlegging aan de rechtbank of het arbitragehof. In deze omstandigheden zullen wij u op dat moment de procedure uitleggen en u helpen bij de berekening van dergelijke redelijke honoraria en verschotten van advocaten.

8.4

Wanneer wij namens u andere professionele adviseurs of dienstverleners inschakelen, zoals adviseurs, buitenlandse advocaten, getuigen-deskundigen, landmeters, technische adviseurs en vertalers, doen wij dit als uw vertegenwoordigers. U bent verantwoordelijk voor de betaling van hun kosten, indien nodig rechtstreeks aan hen, in aanvulling op onze eigen kosten en u bent gebonden aan hun algemene voorwaarden. Over deze vergoedingen kan btw verschuldigd zijn. Wij behouden ons het recht voor om u te factureren in de buitenlandse valuta waarin de vergoedingen en kosten zijn gemaakt.

9. Vooruitbetalingen en betaling van uitgaven

9.1

We kunnen betalingen vragen voor onze vergoedingen en kosten. In dergelijke gevallen verwachten we dat we geld ontvangen voordat we kosten maken waarvoor jij verantwoordelijk bent. In geen geval zullen wij verplicht worden om verder werk te verrichten of om aansprakelijk te zijn voor of vooruit te betalen op externe honoraria of kosten, tenzij je ons van tevoren in fondsen hebt geplaatst.

9.2

Betalingen op rekening worden alleen gebruikt om een eindfactuur geheel of gedeeltelijk te vereffenen wanneer deze wordt ingediend. Tussentijdse facturen moeten bij ontvangst volledig worden betaald.

9.3

Alle gelden die namens u worden ontvangen, zullen worden aangehouden op een cliƫntenrekening in overeenstemming met de gewijzigde regels van de balie van Brussel en in overeenstemming met de lokale wetgeving waar van toepassing.

10. Aansprakelijkheid voor de kosten van een andere partij

10.1

In een juridische of arbitrageprocedure kan de rechtbank of het tribunaal de andere partij veroordelen om een deel van de door u gemaakte kosten en honoraria te betalen. U blijft echter verantwoordelijk tegenover ons voor de betaling van onze kosten.

10.2

In sommige omstandigheden kan de rechtbank u veroordelen om de gerechtskosten en uitgaven van de andere partij te betalen of eraan bij te dragen, bijvoorbeeld als u de zaak geheel of gedeeltelijk verliest. Dergelijke honoraria en kosten zijn dan voor uw rekening, naast onze kosten.

11. Onze kosten en eventuele aansprakelijkheid voor kosten van een andere partij dekken met een verzekering

11.1

In omstreden zaken hebt u misschien al een verzekering, of is het mogelijk om een verzekering af te sluiten, die de door u gemaakte honoraria en kosten en uw eventuele aansprakelijkheid voor de kosten van een derde partij dekt. Als u dat wenst, zullen we deze mogelijkheid met u bespreken.

12. Beëindiging/opslag van papieren en documenten

12.1

U kunt uw instructies aan ons te allen tijde schriftelijk beƫindigen.

12.2

We behouden ons het recht voor om in bepaalde omstandigheden tijdelijk of permanent te stoppen met het optreden voor u, bijvoorbeeld wanneer u een of tussentijdse wettelijke factuur niet betaalt; of wanneer u niet voldoet aan een verzoek tot betaling van een voorschot; of wanneer u ons geen juiste of adequate instructies geeft over de uitvoering van de zaak; of wanneer er een ernstige breuk optreedt in de relatie tussen ons, inclusief uw verzuim of weigering om ons advies te accepteren; of wij krijgen van een bevoegde autoriteit opdracht om niet langer voor u op te treden; of wij vermoeden dat u of een derde partij die met u verbonden is of de zaak waarover wij opdracht krijgen, betrokken is bij activiteiten die verboden zijn volgens de toepasselijke wetgeving inzake opbrengsten van misdrijven of antiwitwaspraktijken en financiering van terrorisme.

12.3

Als we niet meer voor je optreden:

  • zullen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
  • verwijderen we onze naam als uw wettelijke vertegenwoordigers uit de rechtbankverslagen in gerechtelijke procedures;
  • ontvang je een eindafrekening (inclusief alle openstaande juridische kosten en uitgaven);
  • je moet ons honorarium betalen voor werk en onkosten die zijn gemaakt tot het moment dat we stoppen met handelen.

12.4

Voor zover wettelijk toegestaan behouden we ons het recht voor om je papieren en documenten te bewaren zolang er geld aan ons verschuldigd is.

12.5

Wij hebben uw toestemming om de papieren en documenten en ons dossier te vernietigen na 5 jaar na voltooiing van het werk of de datum waarop wij stoppen met voor u te werken, tenzij wij schriftelijk een langere periode met u zijn overeengekomen.

12.6

Het is uw verantwoordelijkheid om alle documenten die u voor belasting- of andere doeleinden moet bewaren, bij ons op te halen.

13. Gegevensbescherming en privacybeleid

13.1

Alle persoonlijke informatie met betrekking tot onze klanten en anderen met wie wij beroepshalve te maken hebben, wordt door ons bewaard en verwerkt in overeenstemming met uw instructies, de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de regels van enige regelgevende instantie die rechtsbevoegdheid over ons heeft en onze geheimhoudingsplicht.

13.2

Wij gebruiken de door u verstrekte informatie hoofdzakelijk voor het verlenen van juridische diensten aan u en voor aanverwante doeleinden, waaronder het bijwerken en verbeteren van cliƫntendossiers, analyses om ons te helpen onze praktijk te beheren, wettelijke aangiften en naleving van wet- en regelgeving en voor marketingdoeleinden. Voor ons werk voor u kan het ook nodig zijn dat wij informatie verstrekken aan derden, zoals getuigen-deskundigen en andere professionele adviseurs.

13.3

Wanneer informatie wettelijk verplicht moet worden vrijgegeven, zullen we alleen de noodzakelijke informatie vrijgeven.

13.4

Tenzij anders overeengekomen mogen wij aan derden bekendmaken dat u een cliƫnt bent of bent geweest. We kunnen dan ook aan derden bekendmaken dat we voor u optreden of hebben opgetreden in een zaak.

13.5

Personen hebben op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming recht op toegang tot alle persoonlijke gegevens die wij over hen bewaren als zij hiertoe een schriftelijk verzoek indienen.

13.6

Wij kunnen u van tijd tot tijd informatie toesturen waarvan wij denken dat deze voor u van belang kan zijn. Als u deze informatie niet wenst te ontvangen of als u uw persoonlijke informatie wilt bijwerken of toegang daartoe wilt aanvragen of als u andere vragen of verzoeken hebt over onze verwerking van uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op.

14. Beperking tot het uitsluiten van indirecte schade of gevolgschade en zaken waarover wij geen controle hebben

14.1

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. Dat wil zeggen dat wij niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade veroorzaakt door plichtsverzuim of nalatigheid van onze kant, behalve verlies dat rechtstreeks door dat plichtsverzuim is veroorzaakt.

14.2

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor het niet of vertraagd nakomen van onze verplichtingen voor zover het niet of vertraagd nakomen wordt veroorzaakt door omstandigheden waarover wij geen controle hebben, met inbegrip van maar niet beperkt tot storingen in telecommunicatie, stroomuitval, terrorisme en computerstoringen.

15. Beperking van aansprakelijkheid

15.1

De totale aansprakelijkheid van BILLIET & CO jegens u voor alle vorderingen of verliezen veroorzaakt door een of meer van de leden van BILLIET & CO die voortvloeien uit een of meer schendingen van een voorschot of voor een nalatig handelen of nalaten in verband daarmee, zal in geen geval in totaal hoger zijn dan het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn. Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zoals vereist door de regels van de balie van Brussel. Deze beperking sluit onze aansprakelijkheid voor fraude of aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt, niet uit.

15.2

Wanneer wij het nodig achten om een professionele adviseur of andere dienstverlener in te schakelen zoals hierboven bepaald, zullen wij normaal gesproken met u overleggen voordat wij de benoeming maken. Hoewel we redelijke zorg zullen betrachten bij het selecteren en instrueren van dergelijke aangestelden, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor advies dat wordt gegeven of diensten die worden verleend door een dergelijke professionele adviseur of dienstverlener die namens u wordt ingeschakeld.

15.3

Wanneer wij samen met een andere adviseur of derde aansprakelijk zijn voor een door u geleden verlies, is onze aansprakelijkheid jegens u beperkt tot het deel van uw verlies dat door ons is veroorzaakt en waaraan wij schuld hebben en wordt deze aansprakelijkheid niet vergroot als gevolg van een onvermogen om te betalen of een beperking van aansprakelijkheid die door een dergelijke andere adviseur of derde is opgelegd en op voorwaarde dat onze totale aansprakelijkheid jegens u in ieder geval wordt beperkt zoals bepaald in artikel 15.1 van deze voorwaarden.

15.4

U zult geen claim indienen tegen:

  • een van onze leden, partners of werknemers of die van de leden van BILLIET & CO persoonlijk
  • elke dienstverlenende onderneming of haar werknemers die eigendom zijn van of beheerd worden door van de leden van BILLIET & CO, die allen het voordeel van deze clausule genieten. 15.4

15.5

Deze clausule 15 is alleen van kracht voor zover het niet verboden is door de wet van het relevante rechtsgebied of door de regels van een regelgevende instantie die rechtsbevoegdheid over ons heeft.

15.6

Deze clausule blijft ook na beƫindiging van onze opdracht van kracht.

16. Ken uw klant en antiwitwaspraktijken

16.1

Afhankelijk van de aard van de diensten die de Advocaat aan u moet verlenen, kan hij verplicht zijn om de wetgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de regels van de balie strikt na te leven. In een dergelijk geval heeft de Advocaat voornamelijk een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten opzichte van zijn cliƫnt.

16.2

In dit verband is de advocaat verplicht om informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliƫnt en het doel en de aard van de transactie gedurende 10 jaar te bewaren. Hiertoe kan de Advocaat controles uitvoeren met behulp van externe elektronische databanken.

16.3

De Klant is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de toepasselijke preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de overeenkomstige kosten en vergoedingen dienovereenkomstig zullen worden aangerekend.

16.4

Deze procedure vereist de medewerking van de cliĆ«nt en verplicht cliĆ«nten die werken onder de vorm van een rechtspersoon of een andere juridische constructie om hun Advocaat te informeren wie de uiteindelijke begunstigde is achter deze rechtsvorm. De cliĆ«nt verplicht zich om de Advocaat op de hoogte te stellen van elke verandering die zijn of haar status kan beĆÆnvloeden.

16.5

De cliƫnt verbindt zich ertoe de door de Advocaat gevraagde informatie op eerste verzoek te verstrekken. Indien de cliƫnt weigert de gevraagde informatie te verstrekken, zal de Advocaat de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien hij reeds voorlopig heeft gehandeld, zijn verdere tussenkomst moeten beƫindigen.

16.6

Bovendien vereist de antiwitwaswetgeving dat de Advocaat in bepaalde omstandigheden mogelijke vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme waarbij de cliƫnt betrokken zou zijn, meldt aan de Voorzitter van zijn/haar Orde van Advocaten. De Advocaat is jegens de Cliƫnt niet aansprakelijk voor de gevolgen van een te goeder trouw gedane melding.

17. Verbod om direct of indirect leden van ons bedrijf te werven/werven

17.1

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de cliƫnt geen activiteiten zal ontplooien die gericht zijn op het rechtstreeks inhuren van of verzoeken om diensten van een lid van ons kantoor of van onze partners die wij betrekken bij onze dienstverlening aan de cliƫnt. De cliƫnt belooft verder dat geen van zijn handelspartners of gelieerde rechtspersonen zal proberen dit te doen en de cliƫnt moet erop toezien dat er goede regelingen worden getroffen om hen hiervan te weerhouden en af te schrikken.

17.2

Elke inbreuk op deze essentiƫle verplichting tijdens de uitvoeringsperiode van deze overeenkomst of binnen de 3 jaar na de beƫindiging ervan, geeft automatisch aanleiding tot een contractuele boete van minstens 80.000 EUR te betalen door de klant aan BILLIET & CO.

18. Overdracht en rechten van derden

18.1

Wij kunnen onze overeenkomst met u overdragen aan elke vennootschap of rechtspersoon die het bedrijf van BILLIET & CO geheel of grotendeels overneemt en u aanvaardt de uitvoering van onze verplichtingen onder deze overeenkomst door een dergelijke cessionaris in plaats van door ons. Behoudens het voorgaande mag geen van ons beide deze overeenkomst overdragen aan een derde zonder toestemming van de ander.

18.2

Een persoon die geen partij is bij deze overeenkomst is niet gerechtigd enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen of daarvan het voordeel te genieten. Voor ontbinding, opschorting, wijziging of beƫindiging van deze overeenkomst is te allen tijde de toestemming van de persoon die geen partij is bij deze overeenkomst, vereist.

18.3

U aanvaardt dat BILLIET & CO de juridische dienstverlener is die als enige verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van alle opdrachten die zij momenteel voor u uitvoert en dat zij alle verplichtingen en aansprakelijkheden op zich heeft genomen die voordien ten opzichte van u werden aangegaan door een kantoor of partner of lid daarvan die haar voorganger was en met wie uw opdracht voordien bestond, met volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid van dat voorgangerkantoor of die partner of dat lid.

19. Klachten

19.1

Indien u een klacht heeft over het advies of de dienstverlening van BILLIET & CO of over ons betalingsverzoek/factuur, verzoeken wij u contact op te nemen met de in onze Letter of Engagement genoemde partner die ervoor zal zorgen dat onze Klachtenprocedure wordt gevolgd in een poging de zaak in der minne op te lossen.

19.2

Alle onopgeloste geschillen of meningsverschillen met betrekking tot beroepsethiek of erelonen kunnen worden voorgelegd aan de Deken van de Balie van Brussel waarbij de advocaat of advocaten die met de zaak belast is of zijn, is of zijn ingeschreven.

20. Wetgeving en jurisdictie

20.1

Onze overeenkomst(en) worden uitsluitend beheerst door en geĆÆnterpreteerd volgens Belgisch recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd om te oordelen over conflicten onder of met betrekking tot onze overeenkomst(en). U doet afstand van en zult zich daarom niet beroepen op immuniteit van jurisdictie argumenten (bijvoorbeeld met betrekking tot diplomatieke immuniteit) in geval van geschillen.